Me Kong

Ly chỉ Dừa vuông

Tất cả làm từ 100% hữu cơ thân thiện với môi trường

Có nhiều kích thước khác nhau phù hợp với nhu cầu sử dụng của từng loại cây. 
2002
2004
2006
2008
2010
Product Part Code Case Pack Outside Diameter Inside Diameter Height Capacity cubic Inches Metric
2002 1600 2.6 2.3 2.3 9.1 150 ML
2004 1470 2.8 2.6 3.5 14.07 230 ML
2006 800 3.025 2.8 3 15.2 250 ML
2008 600 4.3 4.3 3.8 45.7 750 ML
2010 TBD 5.2 5 3.3 51.25 840 ML